ARROW 2: Patterns

Hướng dẫn

Vuốt màn hình để di chuyển các mũi tên. Mũi tên quay về hướng nào thì nó sẽ di chuyển theo hướng đó. Mục tiêu của bạn là đặt các mũi tên vào đúng vị trí để khớp với mẫu hiển thị ở góc màn hình.

Nếu bạn cần xoay các mũi tên, hãy chạy vào các vòng tròn màu xanh lam để thay đổi hướng của mũi tên!

Bạn sẽ dễ dàng hay chơi hết mình?

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển các mũi tên. Mũi tên quay về hướng nào thì nó sẽ di chuyển theo hướng đó. Mục tiêu của bạn là đặt các mũi tên vào đúng vị trí để khớp với mẫu hiển thị ở góc màn hình.

Nếu bạn cần xoay các mũi tên, hãy chạy vào các vòng tròn màu xanh lam để thay đổi hướng của mũi tên!

Bạn sẽ dễ dàng hay chơi hết mình?

4.0 Rating Star
314
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Vuốt màn hình để di chuyển các mũi tên. Mũi tên quay về hướng nào thì nó sẽ di chuyển theo hướng đó. Mục tiêu của bạn là đặt các mũi tên vào đúng vị trí để khớp với mẫu hiển thị ở góc màn hình.

Nếu bạn cần xoay các mũi tên, hãy chạy vào các vòng tròn màu xanh lam để thay đổi hướng của mũi tên!

Bạn sẽ dễ dàng hay chơi hết mình?

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển các mũi tên. Mũi tên quay về hướng nào thì nó sẽ di chuyển theo hướng đó. Mục tiêu của bạn là đặt các mũi tên vào đúng vị trí để khớp với mẫu hiển thị ở góc màn hình.

Nếu bạn cần xoay các mũi tên, hãy chạy vào các vòng tròn màu xanh lam để thay đổi hướng của mũi tên!

Bạn sẽ dễ dàng hay chơi hết mình?

4.0 Rating Star
314
Phiếu bầu