Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Beastie Blocks

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Jan 29, 2024
Xếp hạng:
Rating Star3.5 / 5(1,378 Phiếu bầu)
Release :
Aug 20, 2018

Hướng dẫn

Mục tiêu của bạn là kết nối bốn khối cùng màu. Chúng không nhất thiết phải xếp thành một hàng, chúng chỉ cần được kết nối với nhau. Xoay nhóm bốn khối bằng cách kéo chuột của bạn theo hình chữ L trên ba khối. Hướng bạn kéo xác định cách chúng sẽ xoay. Mỗi lần bạn di chuyển một khối, số của nó giảm đi 1. Nếu bạn di chuyển một khối có số 0 trên đó, bạn sẽ thua. Hãy đạt điểm cao trước khi hết nước đi!

Mục tiêu của bạn là kết nối bốn khối cùng màu. Chúng không nhất thiết phải xếp thành một hàng, chúng chỉ cần được kết nối với nhau. Xoay nhóm bốn khối bằng cách kéo chuột của bạn theo hình chữ L trên ba khối. Hướng bạn kéo xác định cách chúng sẽ xoay. Mỗi lần bạn di chuyển một khối, số của nó giảm đi 1. Nếu bạn di chuyển một khối có số 0 trên đó, bạn sẽ thua. Hãy đạt điểm cao trước khi hết nước đi!

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Jan 29, 2024
Xếp hạng:
Rating Star3.5 / 5(1,378 Phiếu bầu)
Release :
Aug 20, 2018

Hướng dẫn

Mục tiêu của bạn là kết nối bốn khối cùng màu. Chúng không nhất thiết phải xếp thành một hàng, chúng chỉ cần được kết nối với nhau. Xoay nhóm bốn khối bằng cách kéo chuột của bạn theo hình chữ L trên ba khối. Hướng bạn kéo xác định cách chúng sẽ xoay. Mỗi lần bạn di chuyển một khối, số của nó giảm đi 1. Nếu bạn di chuyển một khối có số 0 trên đó, bạn sẽ thua. Hãy đạt điểm cao trước khi hết nước đi!

Mục tiêu của bạn là kết nối bốn khối cùng màu. Chúng không nhất thiết phải xếp thành một hàng, chúng chỉ cần được kết nối với nhau. Xoay nhóm bốn khối bằng cách kéo chuột của bạn theo hình chữ L trên ba khối. Hướng bạn kéo xác định cách chúng sẽ xoay. Mỗi lần bạn di chuyển một khối, số của nó giảm đi 1. Nếu bạn di chuyển một khối có số 0 trên đó, bạn sẽ thua. Hãy đạt điểm cao trước khi hết nước đi!

3.5 Rating Star
1,378
Phiếu bầu