Bloxcalibur

Hướng dẫn

Nhấn các phím mũi tên để di chuyển và nhảy. Khi bạn tìm thấy thanh kiếm của mình, hãy nhấn Phím cách để vung kiếm. Chạy, nhảy và chém theo cách của bạn đến cổng thông tin ở mỗi cấp độ.

Nhấn các phím mũi tên để di chuyển và nhảy. Khi bạn tìm thấy thanh kiếm của mình, hãy nhấn Phím cách để vung kiếm. Chạy, nhảy và chém theo cách của bạn đến cổng thông tin ở mỗi cấp độ.

3.9 Rating Star
16,933
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Nhấn các phím mũi tên để di chuyển và nhảy. Khi bạn tìm thấy thanh kiếm của mình, hãy nhấn Phím cách để vung kiếm. Chạy, nhảy và chém theo cách của bạn đến cổng thông tin ở mỗi cấp độ.

Nhấn các phím mũi tên để di chuyển và nhảy. Khi bạn tìm thấy thanh kiếm của mình, hãy nhấn Phím cách để vung kiếm. Chạy, nhảy và chém theo cách của bạn đến cổng thông tin ở mỗi cấp độ.

3.9 Rating Star
16,933
Phiếu bầu