Color Memory

Hướng dẫn

Xem mô hình màu sắc. Khi đèn nhấp nháy dừng lại, hãy nhấn vào các màu theo cùng một thứ tự.

Xem mô hình màu sắc. Khi đèn nhấp nháy dừng lại, nhấp vào các màu theo cùng một thứ tự. MẸO: Mẫu vẫn giữ nguyên nếu bạn làm đúng và thêm một màu mới vào cuối.

4.1 Rating Star
19,379
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Xem mô hình màu sắc. Khi đèn nhấp nháy dừng lại, hãy nhấn vào các màu theo cùng một thứ tự.

Xem mô hình màu sắc. Khi đèn nhấp nháy dừng lại, nhấp vào các màu theo cùng một thứ tự. MẸO: Mẫu vẫn giữ nguyên nếu bạn làm đúng và thêm một màu mới vào cuối.

4.1 Rating Star
19,379
Phiếu bầu