Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Gears and Chains

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Nov 10, 2023
Xếp hạng:
Rating Star3.4 / 5(1,325 Phiếu bầu)
Release :
May 02, 2016

Hướng dẫn

Liên kết tất cả các bánh răng để làm cho tất cả chúng di chuyển. Nhấp vào một bánh răng và sau đó là một bánh răng khác bằng chuột để liên kết chúng với một chuỗi. Bạn chỉ có thể liên kết các bánh răng cùng màu và không thể nối các chuỗi với các bánh răng cùng màu.

Liên kết tất cả các bánh răng để làm cho tất cả chúng di chuyển. Nhấp vào một bánh răng và sau đó là một bánh răng khác bằng chuột để liên kết chúng với một chuỗi. Bạn chỉ có thể liên kết các bánh răng cùng màu và không thể nối các chuỗi với các bánh răng cùng màu.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Nov 10, 2023
Xếp hạng:
Rating Star3.4 / 5(1,325 Phiếu bầu)
Release :
May 02, 2016

Hướng dẫn

Liên kết tất cả các bánh răng để làm cho tất cả chúng di chuyển. Nhấp vào một bánh răng và sau đó là một bánh răng khác bằng chuột để liên kết chúng với một chuỗi. Bạn chỉ có thể liên kết các bánh răng cùng màu và không thể nối các chuỗi với các bánh răng cùng màu.

Liên kết tất cả các bánh răng để làm cho tất cả chúng di chuyển. Nhấp vào một bánh răng và sau đó là một bánh răng khác bằng chuột để liên kết chúng với một chuỗi. Bạn chỉ có thể liên kết các bánh răng cùng màu và không thể nối các chuỗi với các bánh răng cùng màu.

3.4 Rating Star
1,325
Phiếu bầu