Icy Purple Head Superslide

Hướng dẫn

Chạm và giữ để biến thành băng và trượt xuống núi.

Nhấp và giữ để biến thành băng và trượt xuống núi. Bạn sẽ tương tác với các đối tượng khác nhau khi bạn bị đóng băng hoặc khi bạn không, vì vậy hãy nhớ liên tục chuyển đổi qua lại bằng cách nhấp hoặc buông tay!

4.3 Rating Star
10,326
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Chạm và giữ để biến thành băng và trượt xuống núi.

Nhấp và giữ để biến thành băng và trượt xuống núi. Bạn sẽ tương tác với các đối tượng khác nhau khi bạn bị đóng băng hoặc khi bạn không, vì vậy hãy nhớ liên tục chuyển đổi qua lại bằng cách nhấp hoặc buông tay!

4.3 Rating Star
10,326
Phiếu bầu