Loop Path

Hướng dẫn

Chạm vào một mảnh để chọn nó, sau đó chạm vào một khoảng trống trong lưới để di chuyển nó. Sử dụng mọi phần để kết nối tất cả các nút.

Nhấp vào một mảnh để chọn nó, sau đó nhấp vào một khoảng trống trong lưới để di chuyển nó. Sử dụng mọi phần để kết nối tất cả các nút.

2.9 Rating Star
1,188
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Chạm vào một mảnh để chọn nó, sau đó chạm vào một khoảng trống trong lưới để di chuyển nó. Sử dụng mọi phần để kết nối tất cả các nút.

Nhấp vào một mảnh để chọn nó, sau đó nhấp vào một khoảng trống trong lưới để di chuyển nó. Sử dụng mọi phần để kết nối tất cả các nút.

2.9 Rating Star
1,188
Phiếu bầu