Photon Zone

Hướng dẫn

Thả các photon màu vào mê cung để chúng có thể đến đích. Trò chơi này có phiên bản mù màu! Mẹo: Đảm bảo thả các photon ở TRÊN mê cung.

Thả các photon màu vào mê cung để chúng có thể đến đích. Trò chơi này có phiên bản mù màu! Mẹo: Đảm bảo thả các photon ở TRÊN mê cung.

3.5 Rating Star
683
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Thả các photon màu vào mê cung để chúng có thể đến đích. Trò chơi này có phiên bản mù màu! Mẹo: Đảm bảo thả các photon ở TRÊN mê cung.

Thả các photon màu vào mê cung để chúng có thể đến đích. Trò chơi này có phiên bản mù màu! Mẹo: Đảm bảo thả các photon ở TRÊN mê cung.

3.5 Rating Star
683
Phiếu bầu