Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Puzlogic Slide

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Jun 30, 2023
Xếp hạng:
Rating Star2.7 / 5(554 Phiếu bầu)
Release :
Apr 08, 2022

Hướng dẫn

Click a tile to slide it into the open space. Your goal is to arrange the tiles so the same number does not show up twice in any row or column. You can tell which numbers need to be moved when they turn red.

Nhấp vào một ô để trượt nó vào không gian mở. Mục tiêu của bạn là sắp xếp các ô sao cho cùng một số không xuất hiện hai lần trong bất kỳ hàng hoặc cột nào. Bạn có thể biết những số nào cần được di chuyển khi chúng chuyển sang màu đỏ.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Jun 30, 2023
Xếp hạng:
Rating Star2.7 / 5(554 Phiếu bầu)
Release :
Apr 08, 2022

Hướng dẫn

Click a tile to slide it into the open space. Your goal is to arrange the tiles so the same number does not show up twice in any row or column. You can tell which numbers need to be moved when they turn red.

Nhấp vào một ô để trượt nó vào không gian mở. Mục tiêu của bạn là sắp xếp các ô sao cho cùng một số không xuất hiện hai lần trong bất kỳ hàng hoặc cột nào. Bạn có thể biết những số nào cần được di chuyển khi chúng chuyển sang màu đỏ.

2.7 Rating Star
554
Phiếu bầu