Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Squares

Game content reviewed byCoolmath Games Team

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Nov 10, 2023
Release :
Dec 31, 1998

Hướng dẫn

Mục tiêu của trò chơi là xoay các khối cho đến khi bốn khối cùng loại tạo thành bốn góc của hình vuông. Hình vuông có thể có kích thước và hướng bất kỳ.

Nhấn phím cách hoặc nhấp vào mũi tên bên trái để thay đổi hướng xoay.

Mục tiêu của trò chơi là xoay các khối cho đến khi bốn khối cùng loại tạo thành bốn góc của hình vuông. Hình vuông có thể có kích thước và hướng bất kỳ.

Nhấn phím cách hoặc nhấp vào mũi tên bên trái để thay đổi hướng xoay.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byCoolmath Games Team

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Nov 10, 2023
Release :
Dec 31, 1998

Hướng dẫn

Mục tiêu của trò chơi là xoay các khối cho đến khi bốn khối cùng loại tạo thành bốn góc của hình vuông. Hình vuông có thể có kích thước và hướng bất kỳ.

Nhấn phím cách hoặc nhấp vào mũi tên bên trái để thay đổi hướng xoay.

Mục tiêu của trò chơi là xoay các khối cho đến khi bốn khối cùng loại tạo thành bốn góc của hình vuông. Hình vuông có thể có kích thước và hướng bất kỳ.

Nhấn phím cách hoặc nhấp vào mũi tên bên trái để thay đổi hướng xoay.