Star Hunt

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển và nhảy. Đôi khi bạn sẽ muốn chạm nhẹ vào nút nhảy để thực hiện bước nhảy nhỏ hơn. Khi bạn đến một điểm kiểm tra, hãy nhấn Z để lưu tiến trình của bạn.

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển và nhảy. Đôi khi bạn sẽ muốn chạm nhẹ vào nút nhảy để thực hiện bước nhảy nhỏ hơn. Khi bạn đến một điểm kiểm tra, hãy nhấn Z để lưu tiến trình của bạn.

3.7 Rating Star
6,984
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển và nhảy. Đôi khi bạn sẽ muốn chạm nhẹ vào nút nhảy để thực hiện bước nhảy nhỏ hơn. Khi bạn đến một điểm kiểm tra, hãy nhấn Z để lưu tiến trình của bạn.

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển và nhảy. Đôi khi bạn sẽ muốn chạm nhẹ vào nút nhảy để thực hiện bước nhảy nhỏ hơn. Khi bạn đến một điểm kiểm tra, hãy nhấn Z để lưu tiến trình của bạn.

3.7 Rating Star
6,984
Phiếu bầu