Tiny Jukebox

Hướng dẫn

Vì Leonie quên cách phát các bài hát của mình nên cô ấy phải nhờ bạn giúp đỡ! Có tổng cộng 24 bài hát và mỗi bài kéo dài 10 giây.

Có bốn mũi tên sẽ xuất hiện. Nhấn các phím mũi tên hoặc sử dụng X, C, V và B để nhấn các mũi tên vào đúng thời điểm. Nếu bạn bỏ lỡ một mũi tên hoặc nhấn phím quá sớm, bạn sẽ mất một trái tim. Nhưng nếu bạn hoàn thành một bài hát với ít hơn bốn trái tim, một trái tim mới sẽ tái sinh!

Bạn có thể chơi tất cả các bài hát và trở thành số một trên bảng xếp hạng không?

Vì Leonie quên cách phát các bài hát của mình nên cô ấy phải nhờ bạn giúp đỡ! Có tổng cộng 24 bài hát và mỗi bài kéo dài 10 giây.

Có bốn mũi tên sẽ xuất hiện. Nhấn đúng Phím mũi tên khi nó chạm vào đường viền để chơi nốt đó. Nếu muốn, bạn có thể sử dụng X, C, V và B để thay thế. Nếu bạn bỏ lỡ một mũi tên hoặc nhấn phím quá sớm, bạn sẽ mất một trái tim. Nhưng nếu bạn hoàn thành một bài hát với ít hơn bốn trái tim, một trái tim mới sẽ tái sinh!

Bạn có thể chơi tất cả các bài hát và trở thành số một trên bảng xếp hạng không?

4.3 Rating Star
4,813
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Vì Leonie quên cách phát các bài hát của mình nên cô ấy phải nhờ bạn giúp đỡ! Có tổng cộng 24 bài hát và mỗi bài kéo dài 10 giây.

Có bốn mũi tên sẽ xuất hiện. Nhấn các phím mũi tên hoặc sử dụng X, C, V và B để nhấn các mũi tên vào đúng thời điểm. Nếu bạn bỏ lỡ một mũi tên hoặc nhấn phím quá sớm, bạn sẽ mất một trái tim. Nhưng nếu bạn hoàn thành một bài hát với ít hơn bốn trái tim, một trái tim mới sẽ tái sinh!

Bạn có thể chơi tất cả các bài hát và trở thành số một trên bảng xếp hạng không?

Vì Leonie quên cách phát các bài hát của mình nên cô ấy phải nhờ bạn giúp đỡ! Có tổng cộng 24 bài hát và mỗi bài kéo dài 10 giây.

Có bốn mũi tên sẽ xuất hiện. Nhấn đúng Phím mũi tên khi nó chạm vào đường viền để chơi nốt đó. Nếu muốn, bạn có thể sử dụng X, C, V và B để thay thế. Nếu bạn bỏ lỡ một mũi tên hoặc nhấn phím quá sớm, bạn sẽ mất một trái tim. Nhưng nếu bạn hoàn thành một bài hát với ít hơn bốn trái tim, một trái tim mới sẽ tái sinh!

Bạn có thể chơi tất cả các bài hát và trở thành số một trên bảng xếp hạng không?

4.3 Rating Star
4,813
Phiếu bầu