Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Venngram

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Mar 12, 2023
Xếp hạng:
Rating Star3.9 / 5(130 Phiếu bầu)
Release :
Jan 04, 2021

Hướng dẫn

Nhấp và kéo các vòng tròn lớn để di chuyển chúng. Tất cả các vòng tròn nhỏ hơn cần nằm trong một vòng tròn lớn hơn có cùng màu.

Khi hai vòng tròn cùng màu chồng lên nhau, khu vực được chia sẻ sẽ trống. Khi hai vòng tròn có màu khác nhau chồng lên nhau, khu vực được chia sẻ sẽ được tính là một trong hai màu.

Nhấp và kéo các vòng tròn lớn để di chuyển chúng. Tất cả các vòng tròn nhỏ hơn cần nằm trong một vòng tròn lớn hơn có cùng màu.

Khi hai vòng tròn cùng màu chồng lên nhau, khu vực được chia sẻ sẽ trống. Khi hai vòng tròn có màu khác nhau chồng lên nhau, khu vực được chia sẻ sẽ được tính là một trong hai màu.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Mar 12, 2023
Xếp hạng:
Rating Star3.9 / 5(130 Phiếu bầu)
Release :
Jan 04, 2021

Hướng dẫn

Nhấp và kéo các vòng tròn lớn để di chuyển chúng. Tất cả các vòng tròn nhỏ hơn cần nằm trong một vòng tròn lớn hơn có cùng màu.

Khi hai vòng tròn cùng màu chồng lên nhau, khu vực được chia sẻ sẽ trống. Khi hai vòng tròn có màu khác nhau chồng lên nhau, khu vực được chia sẻ sẽ được tính là một trong hai màu.

Nhấp và kéo các vòng tròn lớn để di chuyển chúng. Tất cả các vòng tròn nhỏ hơn cần nằm trong một vòng tròn lớn hơn có cùng màu.

Khi hai vòng tròn cùng màu chồng lên nhau, khu vực được chia sẻ sẽ trống. Khi hai vòng tròn có màu khác nhau chồng lên nhau, khu vực được chia sẻ sẽ được tính là một trong hai màu.

3.9 Rating Star
130
Phiếu bầu