Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

2048: Fibonacci

Game content reviewed byCoolmath Games Team

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Jan 10, 2024
Xếp hạng:
Rating Star4.2 / 5(15,779 Phiếu bầu)
Release :
Aug 15, 2014

Hướng dẫn

Vuốt để di chuyển các con số xung quanh bảng. Kết hợp các số cạnh nhau trong dãy Fibonacci (1,2,3,5,8,13,20...). Hãy xem bạn có thể đến 2584 không!

Các số Fibonacci là một danh sách (được gọi là "dãy") các số được tạo theo một cách rất đặc biệt. Nó bắt đầu bằng 1,1... và sau đó bạn cộng 1 + 1 để đến số tiếp theo.

Kết quả là 1,1,2... Sau đó, bạn cộng 1+2 để có số tiếp theo...
Kết quả là 1,1,2,3... Sau đó, bạn cộng 2+3 để có số tiếp theo...
Điều đó mang lại 1,1,2,3,5 ... Sau đó, bạn cộng 3 + 5 để có số tiếp theo ...
Kết quả là 1,1,2,3,5,8... Sau đó, bạn cộng 5+8 và tiếp tục!

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89...

Các số Fibonacci rất quan trọng vì chúng phản ánh nhiều mẫu được tìm thấy trong tự nhiên - ví dụ: mẫu cánh hoa trên bông hoa. Tìm hiểu thêm về dãy số Fibonacci.

Phiên bản này dựa trên trò chơi 2048 của Gabriele Cirulli.

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để trượt các ô xung quanh bảng. Kết hợp các số liền kề nhau trong dãy Fibonacci để tạo thành các số lớn hơn. Hãy xem bạn có thể đến 2584 không nhé! Các số Fibonacci là một danh sách (được gọi là "dãy") các số được xây dựng theo một cách rất đặc biệt. Nó bắt đầu bằng 1,1... và sau đó bạn cộng 1 + 1 để đến số tiếp theo.

Kết quả là 1,1,2... Sau đó, bạn cộng 1+2 để có số tiếp theo...
Kết quả là 1,1,2,3... Sau đó, bạn cộng 2+3 để có số tiếp theo...
Điều đó mang lại 1,1,2,3,5 ... Sau đó, bạn cộng 3 + 5 để có số tiếp theo...
Kết quả là 1,1,2,3,5,8... Sau đó, bạn cộng 5+8 và tiếp tục!

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89...

Các số Fibonacci rất quan trọng vì chúng phản ánh nhiều mẫu được tìm thấy trong tự nhiên - ví dụ: mẫu cánh hoa trên bông hoa. Tìm hiểu thêm về dãy số Fibonacci.

Phiên bản này dựa trên trò chơi 2048 của Gabriele Cirulli.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byCoolmath Games Team

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Jan 10, 2024
Xếp hạng:
Rating Star4.2 / 5(15,779 Phiếu bầu)
Release :
Aug 15, 2014

Hướng dẫn

Vuốt để di chuyển các con số xung quanh bảng. Kết hợp các số cạnh nhau trong dãy Fibonacci (1,2,3,5,8,13,20...). Hãy xem bạn có thể đến 2584 không!

Các số Fibonacci là một danh sách (được gọi là "dãy") các số được tạo theo một cách rất đặc biệt. Nó bắt đầu bằng 1,1... và sau đó bạn cộng 1 + 1 để đến số tiếp theo.

Kết quả là 1,1,2... Sau đó, bạn cộng 1+2 để có số tiếp theo...
Kết quả là 1,1,2,3... Sau đó, bạn cộng 2+3 để có số tiếp theo...
Điều đó mang lại 1,1,2,3,5 ... Sau đó, bạn cộng 3 + 5 để có số tiếp theo ...
Kết quả là 1,1,2,3,5,8... Sau đó, bạn cộng 5+8 và tiếp tục!

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89...

Các số Fibonacci rất quan trọng vì chúng phản ánh nhiều mẫu được tìm thấy trong tự nhiên - ví dụ: mẫu cánh hoa trên bông hoa. Tìm hiểu thêm về dãy số Fibonacci.

Phiên bản này dựa trên trò chơi 2048 của Gabriele Cirulli.

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để trượt các ô xung quanh bảng. Kết hợp các số liền kề nhau trong dãy Fibonacci để tạo thành các số lớn hơn. Hãy xem bạn có thể đến 2584 không nhé! Các số Fibonacci là một danh sách (được gọi là "dãy") các số được xây dựng theo một cách rất đặc biệt. Nó bắt đầu bằng 1,1... và sau đó bạn cộng 1 + 1 để đến số tiếp theo.

Kết quả là 1,1,2... Sau đó, bạn cộng 1+2 để có số tiếp theo...
Kết quả là 1,1,2,3... Sau đó, bạn cộng 2+3 để có số tiếp theo...
Điều đó mang lại 1,1,2,3,5 ... Sau đó, bạn cộng 3 + 5 để có số tiếp theo...
Kết quả là 1,1,2,3,5,8... Sau đó, bạn cộng 5+8 và tiếp tục!

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89...

Các số Fibonacci rất quan trọng vì chúng phản ánh nhiều mẫu được tìm thấy trong tự nhiên - ví dụ: mẫu cánh hoa trên bông hoa. Tìm hiểu thêm về dãy số Fibonacci.

Phiên bản này dựa trên trò chơi 2048 của Gabriele Cirulli.

4.2 Rating Star
15,779
Phiếu bầu