Giúp đỡ các trò chơi

Những chiếc ô tô, nhà khoa học, gà và quả sồi này đều cần trợ giúp để đi từ A đến B. Dọn đường cho chúng bằng cách gỡ bẫy, tránh chướng ngại vật và xây cầu để chúng đi qua. Đừng để chúng treo!