Trò chơi quản lý thời gian

Những trò chơi này là một số ít! Bất kể thử thách là gì, bạn sẽ làm nhiều việc cùng một lúc và có nhiều điều để nhớ. Bạn sẽ cần phải tập trung và di chuyển nhanh chóng nếu bạn muốn thành công.