Life in the Static

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển và Z để nhảy. Nhấn X để dừng thời gian. Bạn vẫn có thể di chuyển khi thời gian dừng lại, nhưng mọi thứ khác sẽ đóng băng. Tránh các khu vực tĩnh và tiếp cận quả cầu mực.

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển và Z để nhảy. Nhấn X để dừng thời gian. Bạn vẫn có thể di chuyển khi thời gian dừng lại, nhưng mọi thứ khác sẽ đóng băng. Tránh các khu vực tĩnh và tiếp cận quả cầu mực.

4.5 Rating Star
18,297
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển và Z để nhảy. Nhấn X để dừng thời gian. Bạn vẫn có thể di chuyển khi thời gian dừng lại, nhưng mọi thứ khác sẽ đóng băng. Tránh các khu vực tĩnh và tiếp cận quả cầu mực.

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển và Z để nhảy. Nhấn X để dừng thời gian. Bạn vẫn có thể di chuyển khi thời gian dừng lại, nhưng mọi thứ khác sẽ đóng băng. Tránh các khu vực tĩnh và tiếp cận quả cầu mực.

4.5 Rating Star
18,297
Phiếu bầu