4 Pictures 1 Word

Hướng dẫn

Bốn bức tranh này đều có điểm chung. Tìm từ liên kết chúng lại với nhau. Chạm vào các chữ cái để đoán từ. Cố gắng làm điều đó càng nhanh càng tốt để kiếm được số điểm cao nhất có thể!

Có hai gợi ý bạn có thể sử dụng: Bạn có thể nhận được một chữ cái ngẫu nhiên để giúp đoán từ, có giá 80 điểm. Bạn cũng có thể loại bỏ một nhóm các chữ cái không có trong từ, tiêu tốn 60 điểm.

Bốn bức tranh này đều có điểm chung. Tìm từ liên kết chúng lại với nhau. Bấm vào các chữ cái để đoán từ. Cố gắng làm điều đó càng nhanh càng tốt để kiếm được số điểm cao nhất có thể!

Có hai gợi ý bạn có thể sử dụng: Bạn có thể nhận được một chữ cái ngẫu nhiên để giúp đoán từ, có giá 80 điểm. Bạn cũng có thể loại bỏ một nhóm các chữ cái không có trong từ, tiêu tốn 60 điểm.

3.8 Rating Star
2,795
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Bốn bức tranh này đều có điểm chung. Tìm từ liên kết chúng lại với nhau. Chạm vào các chữ cái để đoán từ. Cố gắng làm điều đó càng nhanh càng tốt để kiếm được số điểm cao nhất có thể!

Có hai gợi ý bạn có thể sử dụng: Bạn có thể nhận được một chữ cái ngẫu nhiên để giúp đoán từ, có giá 80 điểm. Bạn cũng có thể loại bỏ một nhóm các chữ cái không có trong từ, tiêu tốn 60 điểm.

Bốn bức tranh này đều có điểm chung. Tìm từ liên kết chúng lại với nhau. Bấm vào các chữ cái để đoán từ. Cố gắng làm điều đó càng nhanh càng tốt để kiếm được số điểm cao nhất có thể!

Có hai gợi ý bạn có thể sử dụng: Bạn có thể nhận được một chữ cái ngẫu nhiên để giúp đoán từ, có giá 80 điểm. Bạn cũng có thể loại bỏ một nhóm các chữ cái không có trong từ, tiêu tốn 60 điểm.

3.8 Rating Star
2,795
Phiếu bầu