Awesome Planes

Hướng dẫn

Di chuyển chuột để lái máy bay. Bấm và giữ để bắn. Nhấn phím cách để kích hoạt bộ tăng áp turbo. Nhấn 1, 2, 3 và 4 để thay đổi vũ khí sau khi bạn mua chúng trong cửa hàng nâng cấp.

Di chuyển chuột để lái máy bay. Bấm và giữ để bắn. Nhấn phím cách để kích hoạt bộ tăng áp turbo. Nhấn 1, 2, 3 và 4 để thay đổi vũ khí sau khi bạn mua chúng trong cửa hàng nâng cấp.

4.6 Rating Star
176,709
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Di chuyển chuột để lái máy bay. Bấm và giữ để bắn. Nhấn phím cách để kích hoạt bộ tăng áp turbo. Nhấn 1, 2, 3 và 4 để thay đổi vũ khí sau khi bạn mua chúng trong cửa hàng nâng cấp.

Di chuyển chuột để lái máy bay. Bấm và giữ để bắn. Nhấn phím cách để kích hoạt bộ tăng áp turbo. Nhấn 1, 2, 3 và 4 để thay đổi vũ khí sau khi bạn mua chúng trong cửa hàng nâng cấp.

4.6 Rating Star
176,709
Phiếu bầu