Cubiko

Hướng dẫn

Mục tiêu của bạn là sử dụng các ô để khớp với hình dạng ở đầu màn hình! Để làm điều này, chạm vào một trong các đường và trượt nó theo chiều dọc hoặc chiều ngang.

Mục tiêu của bạn là sử dụng các ô để khớp với hình dạng ở đầu màn hình! Để làm điều này, nhấp vào một trong các dòng và trượt nó theo chiều dọc hoặc chiều ngang.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Mục tiêu của bạn là sử dụng các ô để khớp với hình dạng ở đầu màn hình! Để làm điều này, chạm vào một trong các đường và trượt nó theo chiều dọc hoặc chiều ngang.

Mục tiêu của bạn là sử dụng các ô để khớp với hình dạng ở đầu màn hình! Để làm điều này, nhấp vào một trong các dòng và trượt nó theo chiều dọc hoặc chiều ngang.