Dotless

Hướng dẫn

Vuốt một khối để di chuyển nó. Di chuyển qua tất cả các dấu chấm để vượt qua cấp độ. Các khối màu xanh lam di chuyển từng khoảng một và các chấm màu trắng trượt hết màn hình.

Nhấp và kéo một khối để di chuyển nó. Di chuyển qua tất cả các dấu chấm để vượt qua cấp độ. Các khối màu xanh lam di chuyển từng khoảng một và các chấm màu trắng trượt hết màn hình.

3.4 Rating Star
837
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Vuốt một khối để di chuyển nó. Di chuyển qua tất cả các dấu chấm để vượt qua cấp độ. Các khối màu xanh lam di chuyển từng khoảng một và các chấm màu trắng trượt hết màn hình.

Nhấp và kéo một khối để di chuyển nó. Di chuyển qua tất cả các dấu chấm để vượt qua cấp độ. Các khối màu xanh lam di chuyển từng khoảng một và các chấm màu trắng trượt hết màn hình.

3.4 Rating Star
837
Phiếu bầu