Help, I Cast the Wrong Spell!

Hướng dẫn

Use A or D or the Arrow Keys to move. Use SPACE to jump. The spell you cast will cause the dynamite to appear behind you, so make sure you don't get caught in the explosions!

The level designs may be complicated, but this is where the dynamite can help! Plan your timing just right and use the explosions to reach impossible heights.

Sử dụng A hoặc D hoặc Phím mũi tên để di chuyển. Sử dụng SPACE để nhảy. Câu thần chú bạn sử dụng sẽ khiến thuốc nổ xuất hiện phía sau bạn, vì vậy hãy đảm bảo bạn không bị vướng vào vụ nổ!

Các thiết kế cấp độ có thể phức tạp, nhưng đây là lúc thuốc nổ có thể giúp ích! Lập kế hoạch thời gian của bạn vừa phải và sử dụng các vụ nổ để đạt đến độ cao không thể.

4.3 Rating Star
6,819
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Use A or D or the Arrow Keys to move. Use SPACE to jump. The spell you cast will cause the dynamite to appear behind you, so make sure you don't get caught in the explosions!

The level designs may be complicated, but this is where the dynamite can help! Plan your timing just right and use the explosions to reach impossible heights.

Sử dụng A hoặc D hoặc Phím mũi tên để di chuyển. Sử dụng SPACE để nhảy. Câu thần chú bạn sử dụng sẽ khiến thuốc nổ xuất hiện phía sau bạn, vì vậy hãy đảm bảo bạn không bị vướng vào vụ nổ!

Các thiết kế cấp độ có thể phức tạp, nhưng đây là lúc thuốc nổ có thể giúp ích! Lập kế hoạch thời gian của bạn vừa phải và sử dụng các vụ nổ để đạt đến độ cao không thể.

4.3 Rating Star
6,819
Phiếu bầu