Must Escape the Wizard's Castle

Hướng dẫn

Thuật sĩ đã nhốt bạn trong lâu đài của mình và bây giờ bạn phải trốn thoát! Nhấp vào các mũi tên để nhìn xung quanh và nhấp vào các đối tượng để điều tra hoặc đặt chúng vào kho của bạn.

Khi bạn muốn sử dụng một đối tượng, hãy nhấp vào đối tượng đó trong kho của bạn và nhấp vào nơi bạn muốn sử dụng. Làm thế nào nhanh chóng bạn có thể trốn thoát?

Phù thủy nhốt bạn trong lâu đài của mình và bây giờ bạn phải trốn thoát! Nhấp vào các mũi tên để nhìn xung quanh và nhấp vào các đối tượng để điều tra hoặc đặt chúng vào kho của bạn.

Để sử dụng một đối tượng, hãy nhấp vào đối tượng đó trong kho của bạn và nhấp vào nơi bạn muốn sử dụng.

Làm thế nào nhanh chóng bạn có thể trốn thoát?

4.5 Rating Star
1,341
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Thuật sĩ đã nhốt bạn trong lâu đài của mình và bây giờ bạn phải trốn thoát! Nhấp vào các mũi tên để nhìn xung quanh và nhấp vào các đối tượng để điều tra hoặc đặt chúng vào kho của bạn.

Khi bạn muốn sử dụng một đối tượng, hãy nhấp vào đối tượng đó trong kho của bạn và nhấp vào nơi bạn muốn sử dụng. Làm thế nào nhanh chóng bạn có thể trốn thoát?

Phù thủy nhốt bạn trong lâu đài của mình và bây giờ bạn phải trốn thoát! Nhấp vào các mũi tên để nhìn xung quanh và nhấp vào các đối tượng để điều tra hoặc đặt chúng vào kho của bạn.

Để sử dụng một đối tượng, hãy nhấp vào đối tượng đó trong kho của bạn và nhấp vào nơi bạn muốn sử dụng.

Làm thế nào nhanh chóng bạn có thể trốn thoát?

4.5 Rating Star
1,341
Phiếu bầu