Pirate Battle: Ships Ahoy!

Hướng dẫn

Đi trên biển chống lại một đối thủ, bạn bè hoặc máy tính ngẫu nhiên trong Pirate Battle Ships Ahoy. Khi bắt đầu trận đấu, hãy chạm và kéo tàu của bạn lên mặt nước để đặt chúng. Nhấn vào tàu của bạn nếu bạn muốn xoay nó. Sau khi bạn thiết lập xong tàu của mình, hãy nhấn "Tôi đã sẵn sàng" để bắt đầu!

Khi đến lượt của bạn, hãy chạm vào ô nước mà bạn muốn bắn.

Nếu bạn bắn trúng một phần tàu của đối thủ, bạn có thể bắn lại! Nếu bạn đánh trượt, đến lượt đối thủ của bạn.

Đi trên biển chống lại một đối thủ, bạn bè hoặc máy tính ngẫu nhiên trong Pirate Battle Ships Ahoy. Khi bắt đầu trận đấu, hãy nhấp chuột trái và kéo tàu của bạn lên mặt nước để đặt chúng. Để xoay tàu, nhấn R trong khi giữ tàu. Sau khi bạn thiết lập xong tàu của mình, hãy nhấp vào "Tôi đã sẵn sàng" để bắt đầu!

Khi đến lượt của bạn, hãy sử dụng chuột để quyết định nơi sẽ bắn. Nhấp chuột trái vào ô nước bạn muốn bắn vào.

Nếu bạn bắn trúng một phần tàu của đối thủ, bạn có thể bắn lại! Nếu bạn đánh trượt, đến lượt đối thủ của bạn.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Đi trên biển chống lại một đối thủ, bạn bè hoặc máy tính ngẫu nhiên trong Pirate Battle Ships Ahoy. Khi bắt đầu trận đấu, hãy chạm và kéo tàu của bạn lên mặt nước để đặt chúng. Nhấn vào tàu của bạn nếu bạn muốn xoay nó. Sau khi bạn thiết lập xong tàu của mình, hãy nhấn "Tôi đã sẵn sàng" để bắt đầu!

Khi đến lượt của bạn, hãy chạm vào ô nước mà bạn muốn bắn.

Nếu bạn bắn trúng một phần tàu của đối thủ, bạn có thể bắn lại! Nếu bạn đánh trượt, đến lượt đối thủ của bạn.

Đi trên biển chống lại một đối thủ, bạn bè hoặc máy tính ngẫu nhiên trong Pirate Battle Ships Ahoy. Khi bắt đầu trận đấu, hãy nhấp chuột trái và kéo tàu của bạn lên mặt nước để đặt chúng. Để xoay tàu, nhấn R trong khi giữ tàu. Sau khi bạn thiết lập xong tàu của mình, hãy nhấp vào "Tôi đã sẵn sàng" để bắt đầu!

Khi đến lượt của bạn, hãy sử dụng chuột để quyết định nơi sẽ bắn. Nhấp chuột trái vào ô nước bạn muốn bắn vào.

Nếu bạn bắn trúng một phần tàu của đối thủ, bạn có thể bắn lại! Nếu bạn đánh trượt, đến lượt đối thủ của bạn.