Slide and Fall

Hướng dẫn

Chạm vào một mũi tên ở bất kỳ hàng nào để di chuyển các khối theo hướng đó. Mục tiêu của bạn là làm cho quả bóng rơi xuống đáy!

Nếu quả bóng ở rìa, bạn có thể di chuyển nó ở cùng hàng để đẩy nó sang đầu hàng đối diện.

Bạn chỉ có một số lượng di chuyển hạn chế.

Nhấp vào một mũi tên trong bất kỳ hàng nào để di chuyển các khối theo hướng đó. Mục tiêu của bạn là làm cho quả bóng rơi xuống đáy!

Nếu quả bóng ở rìa, bạn có thể di chuyển nó ở cùng hàng để đẩy nó sang đầu hàng đối diện.

Bạn chỉ có một số lượng di chuyển hạn chế.

3.5 Rating Star
310
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Chạm vào một mũi tên ở bất kỳ hàng nào để di chuyển các khối theo hướng đó. Mục tiêu của bạn là làm cho quả bóng rơi xuống đáy!

Nếu quả bóng ở rìa, bạn có thể di chuyển nó ở cùng hàng để đẩy nó sang đầu hàng đối diện.

Bạn chỉ có một số lượng di chuyển hạn chế.

Nhấp vào một mũi tên trong bất kỳ hàng nào để di chuyển các khối theo hướng đó. Mục tiêu của bạn là làm cho quả bóng rơi xuống đáy!

Nếu quả bóng ở rìa, bạn có thể di chuyển nó ở cùng hàng để đẩy nó sang đầu hàng đối diện.

Bạn chỉ có một số lượng di chuyển hạn chế.

3.5 Rating Star
310
Phiếu bầu