Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Venture: Capital

Game content reviewed byCoolmath Games Team

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Apr 19, 2021
Xếp hạng:
Rating Star3.6 / 5(1,658 Phiếu bầu)
Release :
Dec 31, 1998

Hướng dẫn

Làm thế nào để bạn biết thủ phủ tiểu bang Hoa Kỳ của bạn? Có ba cách để chơi trò chơi này:

Chọn nó: nhiều lựa chọn

Đánh vần: gõ câu trả lời... và nhớ viết hoa nó!

Định vị nó: đặt ngôi sao ở nơi cần đến

Mẹo: Thú thực là tôi đã phải học lại hầu hết những thứ này! (Đã lâu rồi kể từ khi tôi học lớp 5.) Dù sao, việc chơi tùy chọn "xác định vị trí của nó" (mà tôi nghĩ là thú vị nhất) cũng giúp tôi học tên. Khi tôi đặt dấu sao vào, tôi luôn đọc chữ hoa và trạng thái! Trước khi tôi biết điều đó, tôi đã biết tất cả!

Làm thế nào để bạn biết thủ phủ tiểu bang Hoa Kỳ của bạn? Có ba cách để chơi trò chơi này:

Chọn nó: nhiều lựa chọn

Đánh vần: gõ câu trả lời... và nhớ viết hoa nó!

Định vị nó: đặt ngôi sao ở nơi cần đến

Mẹo: Thú thực là tôi đã phải học lại hầu hết những thứ này! (Đã lâu rồi kể từ khi tôi học lớp 5.) Dù sao, việc chơi tùy chọn "xác định vị trí của nó" (mà tôi nghĩ là thú vị nhất) cũng giúp tôi học tên. Khi tôi đặt dấu sao vào, tôi luôn đọc chữ hoa và trạng thái! Trước khi tôi biết điều đó, tôi đã biết tất cả!

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byCoolmath Games Team

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Apr 19, 2021
Xếp hạng:
Rating Star3.6 / 5(1,658 Phiếu bầu)
Release :
Dec 31, 1998

Hướng dẫn

Làm thế nào để bạn biết thủ phủ tiểu bang Hoa Kỳ của bạn? Có ba cách để chơi trò chơi này:

Chọn nó: nhiều lựa chọn

Đánh vần: gõ câu trả lời... và nhớ viết hoa nó!

Định vị nó: đặt ngôi sao ở nơi cần đến

Mẹo: Thú thực là tôi đã phải học lại hầu hết những thứ này! (Đã lâu rồi kể từ khi tôi học lớp 5.) Dù sao, việc chơi tùy chọn "xác định vị trí của nó" (mà tôi nghĩ là thú vị nhất) cũng giúp tôi học tên. Khi tôi đặt dấu sao vào, tôi luôn đọc chữ hoa và trạng thái! Trước khi tôi biết điều đó, tôi đã biết tất cả!

Làm thế nào để bạn biết thủ phủ tiểu bang Hoa Kỳ của bạn? Có ba cách để chơi trò chơi này:

Chọn nó: nhiều lựa chọn

Đánh vần: gõ câu trả lời... và nhớ viết hoa nó!

Định vị nó: đặt ngôi sao ở nơi cần đến

Mẹo: Thú thực là tôi đã phải học lại hầu hết những thứ này! (Đã lâu rồi kể từ khi tôi học lớp 5.) Dù sao, việc chơi tùy chọn "xác định vị trí của nó" (mà tôi nghĩ là thú vị nhất) cũng giúp tôi học tên. Khi tôi đặt dấu sao vào, tôi luôn đọc chữ hoa và trạng thái! Trước khi tôi biết điều đó, tôi đã biết tất cả!

3.6 Rating Star
1,658
Phiếu bầu