Beach Reversi

Hướng dẫn

Một trong những trò chơi bảng thử thách nhất xung quanh. Mục tiêu rất đơn giản: Cuối cùng, bạn có nhiều quân hơn trên bàn cờ. Sử dụng chuột của bạn để đặt quân cờ của bạn trên bảng.

Mẹo: Bắt kịp các cạnh và góc là một việc làm thông minh.

Một trong những trò chơi bảng thử thách nhất xung quanh. Mục tiêu rất đơn giản: Cuối cùng, bạn có nhiều quân hơn trên bàn cờ. Sử dụng chuột của bạn để đặt quân cờ của bạn trên bảng.

Mẹo: Bắt kịp các cạnh và góc là một việc làm thông minh.

2.6 Rating Star
321
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Một trong những trò chơi bảng thử thách nhất xung quanh. Mục tiêu rất đơn giản: Cuối cùng, bạn có nhiều quân hơn trên bàn cờ. Sử dụng chuột của bạn để đặt quân cờ của bạn trên bảng.

Mẹo: Bắt kịp các cạnh và góc là một việc làm thông minh.

Một trong những trò chơi bảng thử thách nhất xung quanh. Mục tiêu rất đơn giản: Cuối cùng, bạn có nhiều quân hơn trên bàn cờ. Sử dụng chuột của bạn để đặt quân cờ của bạn trên bảng.

Mẹo: Bắt kịp các cạnh và góc là một việc làm thông minh.

2.6 Rating Star
321
Phiếu bầu