Blob Thrower

Hướng dẫn

Sử dụng chuột để nhắm và nhấp để khởi chạy. Khởi chạy các đốm màu với các khả năng khác nhau để hợp nhất các đốm màu vàng thành một đốm màu vàng lớn. Nhấp vào các đốm màu nhất định để kích hoạt chúng.

Sử dụng chuột để nhắm và nhấp để khởi chạy. Khởi chạy các đốm màu với các khả năng khác nhau để hợp nhất các đốm màu vàng thành một đốm màu vàng lớn. Nhấp vào các đốm màu nhất định để kích hoạt chúng.

3.6 Rating Star
1,069
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Sử dụng chuột để nhắm và nhấp để khởi chạy. Khởi chạy các đốm màu với các khả năng khác nhau để hợp nhất các đốm màu vàng thành một đốm màu vàng lớn. Nhấp vào các đốm màu nhất định để kích hoạt chúng.

Sử dụng chuột để nhắm và nhấp để khởi chạy. Khởi chạy các đốm màu với các khả năng khác nhau để hợp nhất các đốm màu vàng thành một đốm màu vàng lớn. Nhấp vào các đốm màu nhất định để kích hoạt chúng.

3.6 Rating Star
1,069
Phiếu bầu