Cram Blocks

Hướng dẫn

Chạm vào một khối và kéo nó vào đường viền. Bạn sẽ biết khối có thể đi vào nếu nó sáng lên trên đường viền. Nếu một mảnh nào đó không vừa, hãy chạm lại vào khối, sử dụng các mũi tên ở cuối màn hình để xoay khối!

Nếu bạn cần gợi ý, hãy nhấn vào biểu tượng dấu chấm hỏi. Nhưng hãy cẩn thận, bạn chỉ có một số gợi ý hạn chế.

Nhấp vào một khối và kéo nó vào đường viền. Bạn sẽ biết khối có thể đi vào nếu nó sáng lên trên đường viền. Nếu một mảnh nào đó không vừa, hãy nhấp lại vào khối và sử dụng các mũi tên ở cuối màn hình để xoay khối!

Nếu bạn cần gợi ý, hãy nhấp vào biểu tượng dấu chấm hỏi. Nhưng hãy cẩn thận, bạn chỉ có một số gợi ý hạn chế.

4.3 Rating Star
332
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Chạm vào một khối và kéo nó vào đường viền. Bạn sẽ biết khối có thể đi vào nếu nó sáng lên trên đường viền. Nếu một mảnh nào đó không vừa, hãy chạm lại vào khối, sử dụng các mũi tên ở cuối màn hình để xoay khối!

Nếu bạn cần gợi ý, hãy nhấn vào biểu tượng dấu chấm hỏi. Nhưng hãy cẩn thận, bạn chỉ có một số gợi ý hạn chế.

Nhấp vào một khối và kéo nó vào đường viền. Bạn sẽ biết khối có thể đi vào nếu nó sáng lên trên đường viền. Nếu một mảnh nào đó không vừa, hãy nhấp lại vào khối và sử dụng các mũi tên ở cuối màn hình để xoay khối!

Nếu bạn cần gợi ý, hãy nhấp vào biểu tượng dấu chấm hỏi. Nhưng hãy cẩn thận, bạn chỉ có một số gợi ý hạn chế.

4.3 Rating Star
332
Phiếu bầu