Escape Hatch

Hướng dẫn

Nhấn X và C để bắt đầu. Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển. Khi gà của bạn đã lớn, hãy giữ X để chạy. Lẻn (hoặc chạy!) qua các đầu bếp để trốn thoát. Họ sẽ chỉ đuổi theo bạn nếu họ đang nhìn về hướng của bạn, vì vậy hãy để ý xem họ đang quay mặt về hướng nào.

Nhấn X và C để bắt đầu. Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển. Khi gà của bạn đã lớn, hãy giữ X để chạy. Lẻn (hoặc chạy!) qua các đầu bếp để trốn thoát. Họ sẽ chỉ đuổi theo bạn nếu họ đang nhìn về hướng của bạn, vì vậy hãy để ý xem họ đang quay mặt về hướng nào.

4.1 Rating Star
6,909
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Nhấn X và C để bắt đầu. Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển. Khi gà của bạn đã lớn, hãy giữ X để chạy. Lẻn (hoặc chạy!) qua các đầu bếp để trốn thoát. Họ sẽ chỉ đuổi theo bạn nếu họ đang nhìn về hướng của bạn, vì vậy hãy để ý xem họ đang quay mặt về hướng nào.

Nhấn X và C để bắt đầu. Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển. Khi gà của bạn đã lớn, hãy giữ X để chạy. Lẻn (hoặc chạy!) qua các đầu bếp để trốn thoát. Họ sẽ chỉ đuổi theo bạn nếu họ đang nhìn về hướng của bạn, vì vậy hãy để ý xem họ đang quay mặt về hướng nào.

4.1 Rating Star
6,909
Phiếu bầu