Jumping Clones

Hướng dẫn

Sử dụng các nút trên màn hình để di chuyển. Mục tiêu của bạn là vào cổng xoay để thoát khỏi cấp độ!

Hãy chắc chắn rằng bạn tránh gai và bẫy. Đôi khi bạn có thể phải xếp chồng các bản sao lên nhau. Sử dụng bản sao để tìm đường ra!

Ở các cấp độ sau, bạn sẽ gặp các bản sao màu đỏ. Những bản sao này di chuyển theo hướng ngược lại với những bản sao màu trắng, vì vậy hãy lên kế hoạch di chuyển của bạn cho phù hợp.

Sử dụng WASD hoặc các phím mũi tên để di chuyển. Mục tiêu của bạn là vào cổng xoay để thoát khỏi cấp độ!

Hãy chắc chắn rằng bạn tránh gai và bẫy. Đôi khi bạn có thể phải xếp chồng các bản sao lên nhau. Sử dụng bản sao để tìm đường ra!

Ở các cấp độ sau, bạn sẽ gặp các bản sao màu đỏ. Những bản sao này di chuyển theo hướng ngược lại với những bản sao màu trắng, vì vậy hãy lên kế hoạch di chuyển của bạn cho phù hợp.

4.1 Rating Star
1,381
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Sử dụng các nút trên màn hình để di chuyển. Mục tiêu của bạn là vào cổng xoay để thoát khỏi cấp độ!

Hãy chắc chắn rằng bạn tránh gai và bẫy. Đôi khi bạn có thể phải xếp chồng các bản sao lên nhau. Sử dụng bản sao để tìm đường ra!

Ở các cấp độ sau, bạn sẽ gặp các bản sao màu đỏ. Những bản sao này di chuyển theo hướng ngược lại với những bản sao màu trắng, vì vậy hãy lên kế hoạch di chuyển của bạn cho phù hợp.

Sử dụng WASD hoặc các phím mũi tên để di chuyển. Mục tiêu của bạn là vào cổng xoay để thoát khỏi cấp độ!

Hãy chắc chắn rằng bạn tránh gai và bẫy. Đôi khi bạn có thể phải xếp chồng các bản sao lên nhau. Sử dụng bản sao để tìm đường ra!

Ở các cấp độ sau, bạn sẽ gặp các bản sao màu đỏ. Những bản sao này di chuyển theo hướng ngược lại với những bản sao màu trắng, vì vậy hãy lên kế hoạch di chuyển của bạn cho phù hợp.

4.1 Rating Star
1,381
Phiếu bầu