Just Divide

Hướng dẫn

Chạm vào một số và kéo nó vào lưới. Khi bạn đặt một số bên cạnh một số chia hết cho, các số đó sẽ hợp nhất và để lại thương số! Điều này ghi điểm và giải phóng thêm một không gian trên lưới.

Nếu bạn nhận được một số mà bạn chưa muốn sử dụng, hãy kéo số đó vào thư mục "Giữ" để bạn có thể sử dụng sau. Nếu bạn muốn loại bỏ một số trong dòng của mình, hãy kéo số đó vào thùng rác. Bạn chỉ có thể làm điều này một lần cho mỗi cấp độ!

Để hoàn tác bước đi cuối cùng của bạn, hãy nhấn vào mũi tên. Bạn chỉ có thể hoàn tác một số lần giới hạn. Để bắt đầu lại trò chơi, hãy nhấn vào mũi tên kép.

GỢI Ý: Nếu bạn hợp nhất hai số giống nhau, cả hai sẽ biến mất!

Nhấp chuột trái vào một số và kéo nó vào lưới. Khi bạn đặt một số bên cạnh một số chia hết cho, các số đó sẽ hợp nhất và để lại thương số! Điều này ghi điểm và giải phóng thêm một không gian trên lưới.

Nếu bạn nhận được một số mà bạn chưa muốn sử dụng, hãy kéo số đó vào thư mục "Giữ" để bạn có thể sử dụng sau. Nếu bạn muốn loại bỏ một số trong dòng của mình, hãy kéo số đó vào thùng rác. Bạn chỉ có thể làm điều này một lần cho mỗi cấp độ!

Để hoàn tác bước đi cuối cùng của bạn, hãy nhấp vào mũi tên. Bạn chỉ có thể hoàn tác một số lần giới hạn. Để khởi động lại trò chơi, hãy nhấp vào mũi tên kép.

GỢI Ý: Nếu bạn hợp nhất hai số giống nhau, cả hai sẽ biến mất!

4.4 Rating Star
120
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi 0%

0 XP

Hướng dẫn

Chạm vào một số và kéo nó vào lưới. Khi bạn đặt một số bên cạnh một số chia hết cho, các số đó sẽ hợp nhất và để lại thương số! Điều này ghi điểm và giải phóng thêm một không gian trên lưới.

Nếu bạn nhận được một số mà bạn chưa muốn sử dụng, hãy kéo số đó vào thư mục "Giữ" để bạn có thể sử dụng sau. Nếu bạn muốn loại bỏ một số trong dòng của mình, hãy kéo số đó vào thùng rác. Bạn chỉ có thể làm điều này một lần cho mỗi cấp độ!

Để hoàn tác bước đi cuối cùng của bạn, hãy nhấn vào mũi tên. Bạn chỉ có thể hoàn tác một số lần giới hạn. Để bắt đầu lại trò chơi, hãy nhấn vào mũi tên kép.

GỢI Ý: Nếu bạn hợp nhất hai số giống nhau, cả hai sẽ biến mất!

Nhấp chuột trái vào một số và kéo nó vào lưới. Khi bạn đặt một số bên cạnh một số chia hết cho, các số đó sẽ hợp nhất và để lại thương số! Điều này ghi điểm và giải phóng thêm một không gian trên lưới.

Nếu bạn nhận được một số mà bạn chưa muốn sử dụng, hãy kéo số đó vào thư mục "Giữ" để bạn có thể sử dụng sau. Nếu bạn muốn loại bỏ một số trong dòng của mình, hãy kéo số đó vào thùng rác. Bạn chỉ có thể làm điều này một lần cho mỗi cấp độ!

Để hoàn tác bước đi cuối cùng của bạn, hãy nhấp vào mũi tên. Bạn chỉ có thể hoàn tác một số lần giới hạn. Để khởi động lại trò chơi, hãy nhấp vào mũi tên kép.

GỢI Ý: Nếu bạn hợp nhất hai số giống nhau, cả hai sẽ biến mất!

4.4 Rating Star
120
Phiếu bầu