Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

King of Shapes

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Feb 27, 2024
Xếp hạng:
Rating Star3.2 / 5(1,320 Phiếu bầu)
Release :
Oct 17, 2011

Hướng dẫn

Một trò chơi xây dựng tuyệt vời, King of Shapes thích giúp các đối tượng của mình xây dựng các công trình giúp họ vượt lên trên đường đứt nét... Sau đó, bạn cần tìm cách thả họ vào các thùng phù hợp.

Một trò chơi xây dựng tuyệt vời, King of Shapes thích giúp các đối tượng của mình xây dựng các công trình giúp họ vượt lên trên đường đứt nét... Sau đó, bạn cần tìm cách thả họ vào các thùng phù hợp.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Feb 27, 2024
Xếp hạng:
Rating Star3.2 / 5(1,320 Phiếu bầu)
Release :
Oct 17, 2011

Hướng dẫn

Một trò chơi xây dựng tuyệt vời, King of Shapes thích giúp các đối tượng của mình xây dựng các công trình giúp họ vượt lên trên đường đứt nét... Sau đó, bạn cần tìm cách thả họ vào các thùng phù hợp.

Một trò chơi xây dựng tuyệt vời, King of Shapes thích giúp các đối tượng của mình xây dựng các công trình giúp họ vượt lên trên đường đứt nét... Sau đó, bạn cần tìm cách thả họ vào các thùng phù hợp.

3.2 Rating Star
1,320
Phiếu bầu