Multitask Air

Hướng dẫn

Click and hold to fly. Don't hit any of the walls and click on falling men to increase your score multiplier.

After a certain amount of time, you'll get to play Tetris while you fly! Use A or D to move the blocks left and right, and press Q or E to rotate them. When you clear four rows at a time, you'll get an extra life. Keep flying and don't let your blocks hit the ceiling to get a high score!

Nhấp và giữ để bay. Đừng va vào bất kỳ bức tường nào và nhấp vào những người đàn ông đang ngã xuống để tăng hệ số điểm của bạn.

Sau một khoảng thời gian nhất định, bạn sẽ được chơi Tetris khi đang bay! Sử dụng A hoặc D để di chuyển các khối sang trái và phải và nhấn Q hoặc E để xoay chúng. Khi bạn xóa bốn hàng cùng một lúc, bạn sẽ có thêm một mạng sống. Tiếp tục bay và đừng để các khối của bạn chạm trần để đạt điểm cao!

4.3 Rating Star
3,980
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Click and hold to fly. Don't hit any of the walls and click on falling men to increase your score multiplier.

After a certain amount of time, you'll get to play Tetris while you fly! Use A or D to move the blocks left and right, and press Q or E to rotate them. When you clear four rows at a time, you'll get an extra life. Keep flying and don't let your blocks hit the ceiling to get a high score!

Nhấp và giữ để bay. Đừng va vào bất kỳ bức tường nào và nhấp vào những người đàn ông đang ngã xuống để tăng hệ số điểm của bạn.

Sau một khoảng thời gian nhất định, bạn sẽ được chơi Tetris khi đang bay! Sử dụng A hoặc D để di chuyển các khối sang trái và phải và nhấn Q hoặc E để xoay chúng. Khi bạn xóa bốn hàng cùng một lúc, bạn sẽ có thêm một mạng sống. Tiếp tục bay và đừng để các khối của bạn chạm trần để đạt điểm cao!

4.3 Rating Star
3,980
Phiếu bầu