Picnic Bear

Hướng dẫn

Vẽ một con đường để con gấu ăn hết thức ăn dã ngoại và đến được cái cây lớn. Để tạo một đường dẫn, hãy nhấn vào các dấu bước. Để hoàn tác đường dẫn của bạn, hãy nhấn vào dấu bước cuối cùng đã chọn. Khi đã sẵn sàng, hãy nhấn play để giải phóng con gấu.

Vẽ một con đường để con gấu ăn hết thức ăn dã ngoại và đến được cái cây lớn. Để tạo một đường dẫn, nhấp vào các dấu bước. Tiếp tục nhấp vào các dấu bước cho đến khi bạn vượt qua tất cả các giỏ và kết thúc ở cái cây lớn. Để hoàn tác đường dẫn của bạn, nhấp vào dấu bước cuối cùng đã chọn. Khi đã sẵn sàng, hãy nhấp vào chơi và con gấu sẽ ăn theo con đường bạn đã tạo.

3.4 Rating Star
2,677
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Vẽ một con đường để con gấu ăn hết thức ăn dã ngoại và đến được cái cây lớn. Để tạo một đường dẫn, hãy nhấn vào các dấu bước. Để hoàn tác đường dẫn của bạn, hãy nhấn vào dấu bước cuối cùng đã chọn. Khi đã sẵn sàng, hãy nhấn play để giải phóng con gấu.

Vẽ một con đường để con gấu ăn hết thức ăn dã ngoại và đến được cái cây lớn. Để tạo một đường dẫn, nhấp vào các dấu bước. Tiếp tục nhấp vào các dấu bước cho đến khi bạn vượt qua tất cả các giỏ và kết thúc ở cái cây lớn. Để hoàn tác đường dẫn của bạn, nhấp vào dấu bước cuối cùng đã chọn. Khi đã sẵn sàng, hãy nhấp vào chơi và con gấu sẽ ăn theo con đường bạn đã tạo.

3.4 Rating Star
2,677
Phiếu bầu