Picturestack

Hướng dẫn

Mục tiêu của bạn là đặt các yếu tố của hình ảnh trở lại đúng vị trí!

Chạm vào một trong các yếu tố để đặt nó vào hình ảnh chính. Các phần tử được xếp chồng lên nhau, vì vậy hãy đảm bảo rằng bạn đang nhấp vào đúng thứ tự!

Nếu ảnh không theo thứ tự, hãy nhấn vào bức ảnh chứa thành phần đó hoặc nhấp vào trung tâm của bức ảnh. Nếu bạn bối rối, hãy nhấp vào bóng đèn để xem hình ảnh cuối cùng trông như thế nào!

Mục tiêu của bạn là đặt các yếu tố của hình ảnh trở lại đúng vị trí!

Bấm vào một trong các yếu tố để đặt nó vào hình ảnh chính. Các phần tử được xếp chồng lên nhau, vì vậy hãy đảm bảo rằng bạn đang nhấp vào đúng thứ tự!

Nếu ảnh không theo thứ tự, hãy nhấp vào bức ảnh chứa yếu tố đó hoặc nhấp vào trung tâm của bức ảnh. Nếu bạn bối rối, hãy nhấp vào bóng đèn để xem hình ảnh cuối cùng trông như thế nào!

4.2 Rating Star
699
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Mục tiêu của bạn là đặt các yếu tố của hình ảnh trở lại đúng vị trí!

Chạm vào một trong các yếu tố để đặt nó vào hình ảnh chính. Các phần tử được xếp chồng lên nhau, vì vậy hãy đảm bảo rằng bạn đang nhấp vào đúng thứ tự!

Nếu ảnh không theo thứ tự, hãy nhấn vào bức ảnh chứa thành phần đó hoặc nhấp vào trung tâm của bức ảnh. Nếu bạn bối rối, hãy nhấp vào bóng đèn để xem hình ảnh cuối cùng trông như thế nào!

Mục tiêu của bạn là đặt các yếu tố của hình ảnh trở lại đúng vị trí!

Bấm vào một trong các yếu tố để đặt nó vào hình ảnh chính. Các phần tử được xếp chồng lên nhau, vì vậy hãy đảm bảo rằng bạn đang nhấp vào đúng thứ tự!

Nếu ảnh không theo thứ tự, hãy nhấp vào bức ảnh chứa yếu tố đó hoặc nhấp vào trung tâm của bức ảnh. Nếu bạn bối rối, hãy nhấp vào bóng đèn để xem hình ảnh cuối cùng trông như thế nào!

4.2 Rating Star
699
Phiếu bầu