Quantum Splitter

Hướng dẫn

Chạm vào một trong các hạt để tạo phản ứng dây chuyền xóa toàn bộ màn hình.

Mỗi quả cầu bắn theo hướng nó đối diện so với tâm của hạt.

Ở những cấp độ đầu tiên, bạn sẽ chỉ có một lần nhấn để loại bỏ tất cả các hạt. Ở các cấp độ sau, bạn sẽ có một vài thao tác để loại bỏ tất cả các hạt. Một số hạt có thể di chuyển nếu bạn chạm và kéo chúng, nhưng bạn không thể sử dụng chúng để bắt đầu phản ứng.

Nhấp vào một trong các hạt để tạo ra phản ứng dây chuyền sẽ xóa toàn bộ màn hình.

Mỗi quả cầu bắn theo hướng nó đối diện so với tâm của hạt.

Ở những cấp độ đầu tiên, bạn sẽ chỉ cần một cú nhấp chuột để loại bỏ tất cả các hạt. Ở các cấp độ sau, bạn sẽ có một vài cú nhấp chuột để loại bỏ tất cả các hạt. Một số hạt có thể di chuyển nếu bạn nhấp và kéo chúng, nhưng bạn không thể sử dụng chúng để bắt đầu phản ứng.

4.2 Rating Star
190
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Chạm vào một trong các hạt để tạo phản ứng dây chuyền xóa toàn bộ màn hình.

Mỗi quả cầu bắn theo hướng nó đối diện so với tâm của hạt.

Ở những cấp độ đầu tiên, bạn sẽ chỉ có một lần nhấn để loại bỏ tất cả các hạt. Ở các cấp độ sau, bạn sẽ có một vài thao tác để loại bỏ tất cả các hạt. Một số hạt có thể di chuyển nếu bạn chạm và kéo chúng, nhưng bạn không thể sử dụng chúng để bắt đầu phản ứng.

Nhấp vào một trong các hạt để tạo ra phản ứng dây chuyền sẽ xóa toàn bộ màn hình.

Mỗi quả cầu bắn theo hướng nó đối diện so với tâm của hạt.

Ở những cấp độ đầu tiên, bạn sẽ chỉ cần một cú nhấp chuột để loại bỏ tất cả các hạt. Ở các cấp độ sau, bạn sẽ có một vài cú nhấp chuột để loại bỏ tất cả các hạt. Một số hạt có thể di chuyển nếu bạn nhấp và kéo chúng, nhưng bạn không thể sử dụng chúng để bắt đầu phản ứng.

4.2 Rating Star
190
Phiếu bầu