Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Save the Paintings

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Apr 16, 2021
Xếp hạng:
Rating Star3.8 / 5(1,541 Phiếu bầu)
Release :
Mar 23, 2018

Hướng dẫn

Kéo một mục từ bảng điều khiển bên trái để tạo lại bức tranh. Cố gắng đặt nó vào vị trí chính xác như trong tác phẩm gốc.

Kéo một mục từ bảng điều khiển bên trái để tạo lại bức tranh. Cố gắng đặt nó vào vị trí chính xác như trong tác phẩm gốc.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Apr 16, 2021
Xếp hạng:
Rating Star3.8 / 5(1,541 Phiếu bầu)
Release :
Mar 23, 2018

Hướng dẫn

Kéo một mục từ bảng điều khiển bên trái để tạo lại bức tranh. Cố gắng đặt nó vào vị trí chính xác như trong tác phẩm gốc.

Kéo một mục từ bảng điều khiển bên trái để tạo lại bức tranh. Cố gắng đặt nó vào vị trí chính xác như trong tác phẩm gốc.

3.8 Rating Star
1,541
Phiếu bầu