Amidst the Sky

Hướng dẫn

Sử dụng các mũi tên hoặc WASD để di chuyển và nhảy. Mây sẽ thúc đẩy bạn lên. Bên trong các ngôi đền, bạn sẽ tìm thấy các đòn bẩy giúp thay đổi cảnh quan và mở ra những khu vực mới để khám phá. Có ba khu vực bí mật với những thử thách đặc biệt. Bạn sẽ phải xóa tất cả để tìm ra kết thúc bí mật.

Sử dụng các mũi tên hoặc WASD để di chuyển và nhảy. Mây sẽ thúc đẩy bạn lên. Bên trong các ngôi đền, bạn sẽ tìm thấy các đòn bẩy giúp thay đổi cảnh quan và mở ra những khu vực mới để khám phá. Có ba khu vực bí mật với những thử thách đặc biệt. Bạn sẽ phải xóa tất cả để tìm ra kết thúc bí mật.

4.4 Rating Star
19,709
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Sử dụng các mũi tên hoặc WASD để di chuyển và nhảy. Mây sẽ thúc đẩy bạn lên. Bên trong các ngôi đền, bạn sẽ tìm thấy các đòn bẩy giúp thay đổi cảnh quan và mở ra những khu vực mới để khám phá. Có ba khu vực bí mật với những thử thách đặc biệt. Bạn sẽ phải xóa tất cả để tìm ra kết thúc bí mật.

Sử dụng các mũi tên hoặc WASD để di chuyển và nhảy. Mây sẽ thúc đẩy bạn lên. Bên trong các ngôi đền, bạn sẽ tìm thấy các đòn bẩy giúp thay đổi cảnh quan và mở ra những khu vực mới để khám phá. Có ba khu vực bí mật với những thử thách đặc biệt. Bạn sẽ phải xóa tất cả để tìm ra kết thúc bí mật.

4.4 Rating Star
19,709
Phiếu bầu