Archer and Mage

Hướng dẫn

Sử dụng WASD để di chuyển cung thủ và sử dụng các phím mũi tên để di chuyển pháp sư. Mục tiêu của bạn là đưa từng ký tự vào ô vuông màu trắng.

Một số cấp độ yêu cầu phải nhấn công tắc để nhân vật thoát khỏi khu vực có gai. Là một cung thủ, bạn có thể nhấn phím SHIFT bên trái và sử dụng WASD để bắn một mũi tên nhằm di chuyển các ô qua các gai. Là một pháp sư, bạn có thể nhấn phím SPACE và sử dụng các Phím mũi tên để bắn một câu thần chú khiến bạn hoán đổi vị trí với bất kỳ đối tượng hoặc người nào!

Sử dụng WASD để di chuyển cung thủ và sử dụng các phím mũi tên để di chuyển pháp sư. Mục tiêu của bạn là đưa từng ký tự vào các ô vuông màu trắng.

Giữ phím SPACE và nhấn Phím mũi tên để pháp sư bắn một câu thần chú khiến họ đổi vị trí với bất kỳ đồ vật hoặc người nào. Giữ phím SHIFT bên trái và sử dụng WASD để làm cho cung thủ bắn một mũi tên để di chuyển các ô qua gai!

Một số cấp độ yêu cầu phải nhấn công tắc để nhân vật thoát khỏi khu vực có gai.

4.3 Rating Star
308
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Sử dụng WASD để di chuyển cung thủ và sử dụng các phím mũi tên để di chuyển pháp sư. Mục tiêu của bạn là đưa từng ký tự vào ô vuông màu trắng.

Một số cấp độ yêu cầu phải nhấn công tắc để nhân vật thoát khỏi khu vực có gai. Là một cung thủ, bạn có thể nhấn phím SHIFT bên trái và sử dụng WASD để bắn một mũi tên nhằm di chuyển các ô qua các gai. Là một pháp sư, bạn có thể nhấn phím SPACE và sử dụng các Phím mũi tên để bắn một câu thần chú khiến bạn hoán đổi vị trí với bất kỳ đối tượng hoặc người nào!

Sử dụng WASD để di chuyển cung thủ và sử dụng các phím mũi tên để di chuyển pháp sư. Mục tiêu của bạn là đưa từng ký tự vào các ô vuông màu trắng.

Giữ phím SPACE và nhấn Phím mũi tên để pháp sư bắn một câu thần chú khiến họ đổi vị trí với bất kỳ đồ vật hoặc người nào. Giữ phím SHIFT bên trái và sử dụng WASD để làm cho cung thủ bắn một mũi tên để di chuyển các ô qua gai!

Một số cấp độ yêu cầu phải nhấn công tắc để nhân vật thoát khỏi khu vực có gai.

4.3 Rating Star
308
Phiếu bầu