Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Brick Boss

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
May 17, 2023
Xếp hạng:
Rating Star3.6 / 5(1,444 Phiếu bầu)
Release :
Oct 10, 2022

Hướng dẫn

Left click to place a brick. Right click to rotate the brick 90 degrees.

If you see a spare brick in the level, left click to add it to your collection!

Press R to restart if you get stuck.

Nhấp chuột trái để đặt một viên gạch. Nhấp chuột phải để xoay viên gạch 90 độ.

Nếu bạn thấy một viên gạch dự phòng ở cấp độ, hãy nhấp chuột trái để thêm nó vào bộ sưu tập của bạn!

Nhấn R để khởi động lại nếu bạn gặp khó khăn.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
May 17, 2023
Xếp hạng:
Rating Star3.6 / 5(1,444 Phiếu bầu)
Release :
Oct 10, 2022

Hướng dẫn

Left click to place a brick. Right click to rotate the brick 90 degrees.

If you see a spare brick in the level, left click to add it to your collection!

Press R to restart if you get stuck.

Nhấp chuột trái để đặt một viên gạch. Nhấp chuột phải để xoay viên gạch 90 độ.

Nếu bạn thấy một viên gạch dự phòng ở cấp độ, hãy nhấp chuột trái để thêm nó vào bộ sưu tập của bạn!

Nhấn R để khởi động lại nếu bạn gặp khó khăn.

3.6 Rating Star
1,444
Phiếu bầu