Naboki

Hướng dẫn

Use your mouse to rotate the cubes. When you see the arrow, click it to slide the cube in that direction.

Cubes can't slide off-screen if other cubes are blocking them, so make sure you remove them in the right order!

Sử dụng chuột để xoay các khối. Khi bạn nhìn thấy mũi tên, hãy bấm vào mũi tên đó để trượt khối lập phương theo hướng đó.

Các khối không thể trượt khỏi màn hình nếu các khối khác đang chặn chúng, vì vậy hãy đảm bảo bạn xóa chúng theo đúng thứ tự!

4.5 Rating Star
875
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Use your mouse to rotate the cubes. When you see the arrow, click it to slide the cube in that direction.

Cubes can't slide off-screen if other cubes are blocking them, so make sure you remove them in the right order!

Sử dụng chuột để xoay các khối. Khi bạn nhìn thấy mũi tên, hãy bấm vào mũi tên đó để trượt khối lập phương theo hướng đó.

Các khối không thể trượt khỏi màn hình nếu các khối khác đang chặn chúng, vì vậy hãy đảm bảo bạn xóa chúng theo đúng thứ tự!

4.5 Rating Star
875
Phiếu bầu