Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Pour the Fish

Game content reviewed byCoolmath Games Team

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Nov 10, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.0 / 5(2,072 Phiếu bầu)
Release :
Apr 30, 2013

Hướng dẫn

Những con cá có một cuộc sống vô tư lự cho đến khi chúng bị hút xuống cống. Bạn phải giúp họ! Sử dụng chuột của bạn để cắt các rãnh trong khu vực trò chơi để giúp lấy nước cho cá.

Những con cá có một cuộc sống vô tư lự cho đến khi chúng bị hút xuống cống. Bạn phải giúp họ! Sử dụng chuột của bạn để cắt các rãnh trong khu vực trò chơi để giúp lấy nước cho cá.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byCoolmath Games Team

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Nov 10, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.0 / 5(2,072 Phiếu bầu)
Release :
Apr 30, 2013

Hướng dẫn

Những con cá có một cuộc sống vô tư lự cho đến khi chúng bị hút xuống cống. Bạn phải giúp họ! Sử dụng chuột của bạn để cắt các rãnh trong khu vực trò chơi để giúp lấy nước cho cá.

Những con cá có một cuộc sống vô tư lự cho đến khi chúng bị hút xuống cống. Bạn phải giúp họ! Sử dụng chuột của bạn để cắt các rãnh trong khu vực trò chơi để giúp lấy nước cho cá.

4.0 Rating Star
2,072
Phiếu bầu