Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Release the Mooks 2

Game content reviewed byCoolmath Games Team

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Nov 16, 2021
Xếp hạng:
Rating Star3.7 / 5(386 Phiếu bầu)
Release :
Aug 20, 2012

Hướng dẫn

Sử dụng chuột của bạn để giải phóng Mooks khỏi các khu vực bóng mờ và xếp chúng sao cho không có con nào rơi ra khỏi màn hình. Hãy chắc chắn để giữ cho mọi thứ cân bằng!

Sử dụng chuột của bạn để giải phóng Mooks khỏi các khu vực bóng mờ và xếp chúng sao cho không có con nào rơi ra khỏi màn hình. Hãy chắc chắn để giữ cho mọi thứ cân bằng!

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byCoolmath Games Team

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Nov 16, 2021
Xếp hạng:
Rating Star3.7 / 5(386 Phiếu bầu)
Release :
Aug 20, 2012

Hướng dẫn

Sử dụng chuột của bạn để giải phóng Mooks khỏi các khu vực bóng mờ và xếp chúng sao cho không có con nào rơi ra khỏi màn hình. Hãy chắc chắn để giữ cho mọi thứ cân bằng!

Sử dụng chuột của bạn để giải phóng Mooks khỏi các khu vực bóng mờ và xếp chúng sao cho không có con nào rơi ra khỏi màn hình. Hãy chắc chắn để giữ cho mọi thứ cân bằng!

3.7 Rating Star
386
Phiếu bầu