Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Save the Princess

Game content reviewed byCoolmath Games Team

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Sep 08, 2023
Xếp hạng:
Rating Star3.2 / 5(2,470 Phiếu bầu)
Release :
Nov 05, 2012

Hướng dẫn

Sử dụng chuột của bạn để đặt bánh và khối vào mê cung để Hoàng tử có thể tiếp cận con ếch và biến nó thành Công chúa.

Các khối được kích hoạt khi Hoàng tử đi qua chúng, sau đó chúng bật lên.

Sử dụng chuột của bạn để đặt bánh và khối vào mê cung để Hoàng tử có thể tiếp cận con ếch và biến nó thành Công chúa.

Các khối được kích hoạt khi Hoàng tử đi qua chúng, sau đó chúng bật lên.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byCoolmath Games Team

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Sep 08, 2023
Xếp hạng:
Rating Star3.2 / 5(2,470 Phiếu bầu)
Release :
Nov 05, 2012

Hướng dẫn

Sử dụng chuột của bạn để đặt bánh và khối vào mê cung để Hoàng tử có thể tiếp cận con ếch và biến nó thành Công chúa.

Các khối được kích hoạt khi Hoàng tử đi qua chúng, sau đó chúng bật lên.

Sử dụng chuột của bạn để đặt bánh và khối vào mê cung để Hoàng tử có thể tiếp cận con ếch và biến nó thành Công chúa.

Các khối được kích hoạt khi Hoàng tử đi qua chúng, sau đó chúng bật lên.

3.2 Rating Star
2,470
Phiếu bầu