Sheepdom

Sheepdom Game Instructions

Kéo một ô để kết nối nó với đường dẫn. Mục tiêu của Sheepdom là tạo ra một con đường từ không gian bắt đầu đến chuồng, để cừu có thể đến đó an toàn. Nếu một con cừu đi đến cuối con đường của bạn trước khi bạn đến chuồng, nó sẽ biến mất. Hoàn thành con đường của bạn trước khi bạn hết cừu!

Nhấp và kéo một ô để kết nối nó với đường dẫn. Mục tiêu của Sheepdom là tạo ra một con đường từ không gian bắt đầu đến chuồng, để cừu có thể đến đó an toàn. Nếu một con cừu đi đến cuối con đường của bạn trước khi bạn đến chuồng, nó sẽ biến mất. Hoàn thành con đường của bạn trước khi bạn hết cừu!

3.5 Rating Star
919
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Sheepdom Game Instructions

Kéo một ô để kết nối nó với đường dẫn. Mục tiêu của Sheepdom là tạo ra một con đường từ không gian bắt đầu đến chuồng, để cừu có thể đến đó an toàn. Nếu một con cừu đi đến cuối con đường của bạn trước khi bạn đến chuồng, nó sẽ biến mất. Hoàn thành con đường của bạn trước khi bạn hết cừu!

Nhấp và kéo một ô để kết nối nó với đường dẫn. Mục tiêu của Sheepdom là tạo ra một con đường từ không gian bắt đầu đến chuồng, để cừu có thể đến đó an toàn. Nếu một con cừu đi đến cuối con đường của bạn trước khi bạn đến chuồng, nó sẽ biến mất. Hoàn thành con đường của bạn trước khi bạn hết cừu!

3.5 Rating Star
919
Phiếu bầu