Papa's Cupcakeria

Hướng dẫn

Để bắt đầu trò chơi, chỉ cần nhấp vào thẻ "lưu vị trí". Nhận order của khách... Làm bánh cupcake... Đưa cho khách. Nếu nó được thực hiện một cách chính xác, bạn sẽ nhận được một mẹo lớn!

Thật khó khăn khi có nhiều hơn một khách hàng để giải quyết cùng một lúc!

Để bắt đầu trò chơi, chỉ cần nhấp vào thẻ "lưu vị trí". Nhận order của khách... Làm bánh cupcake... Đưa cho khách. Nếu nó được thực hiện một cách chính xác, bạn sẽ nhận được một mẹo lớn!

Thật khó khăn khi có nhiều hơn một khách hàng để giải quyết cùng một lúc!

Can I play Papa’s Cupcakeria without Adobe Flash Player?

Yes, Papa’s Cupcakeria is now officially available without flash! This means that you can play Papa’s Cupcakeria for as long as you want without any additional flash converters required.

What makes Papa’s Cupcakeria unique?

The precision that Papa’s Cupcakeria takes really makes it stand out from a lot of the other Papa’s games. This is especially true when it comes to decorating the cupcakes, where players will need a trained eye and a steady hand. 

How many Papa’s games are there?

There are about a dozen Papa’s games here at Coolmath Games, with a few of your favorites already being converted from Adobe Flash Player to HTML. This includes Papa’s Pizzeria, Freezeria, and now Cupcakeria. Keep on the lookout for new Papa’s games getting released, we’re working on it as fast as we can!

4.6 Rating Star
520,250
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi 0%

0 XP

Hướng dẫn

Để bắt đầu trò chơi, chỉ cần nhấp vào thẻ "lưu vị trí". Nhận order của khách... Làm bánh cupcake... Đưa cho khách. Nếu nó được thực hiện một cách chính xác, bạn sẽ nhận được một mẹo lớn!

Thật khó khăn khi có nhiều hơn một khách hàng để giải quyết cùng một lúc!

Can I play Papa’s Cupcakeria without Adobe Flash Player?

Yes, Papa’s Cupcakeria is now officially available without flash! This means that you can play Papa’s Cupcakeria for as long as you want without any additional flash converters required.

What makes Papa’s Cupcakeria unique?

The precision that Papa’s Cupcakeria takes really makes it stand out from a lot of the other Papa’s games. This is especially true when it comes to decorating the cupcakes, where players will need a trained eye and a steady hand. 

How many Papa’s games are there?

There are about a dozen Papa’s games here at Coolmath Games, with a few of your favorites already being converted from Adobe Flash Player to HTML. This includes Papa’s Pizzeria, Freezeria, and now Cupcakeria. Keep on the lookout for new Papa’s games getting released, we’re working on it as fast as we can!

Để bắt đầu trò chơi, chỉ cần nhấp vào thẻ "lưu vị trí". Nhận order của khách... Làm bánh cupcake... Đưa cho khách. Nếu nó được thực hiện một cách chính xác, bạn sẽ nhận được một mẹo lớn!

Thật khó khăn khi có nhiều hơn một khách hàng để giải quyết cùng một lúc!

4.6 Rating Star
520,250
Phiếu bầu