Bucketball

Hướng dẫn

Chạm và di chuyển ngón tay của bạn để đặt mục tiêu trong Bucketball. Nhấc ngón tay của bạn để ném bóng. Nếu bạn bỏ lỡ lần đầu tiên, không sao cả! Bạn sẽ có thể xem kiểu ném cuối cùng của mình và điều chỉnh.

Một số cấp độ yêu cầu màu của bạn chuyển sang màu xanh lá cây để rơi vào giỏ màu xanh lá cây. Bắn bóng qua bức tường màu xanh lá cây để thay đổi màu sắc của bạn.

Nhấp và di chuyển chuột để đặt mục tiêu của bạn. Thả chuột để ném bóng. Nếu bạn bỏ lỡ lần đầu tiên, không sao cả! Bạn sẽ có thể xem kiểu ném cuối cùng của mình và điều chỉnh.

Một số cấp độ yêu cầu màu của bạn chuyển sang màu xanh lá cây để rơi vào giỏ màu xanh lá cây. Bắn bóng qua bức tường màu xanh lá cây để thay đổi màu sắc của bạn.

Tiến trình trò chơi 0%

0 XP

Hướng dẫn

Chạm và di chuyển ngón tay của bạn để đặt mục tiêu trong Bucketball. Nhấc ngón tay của bạn để ném bóng. Nếu bạn bỏ lỡ lần đầu tiên, không sao cả! Bạn sẽ có thể xem kiểu ném cuối cùng của mình và điều chỉnh.

Một số cấp độ yêu cầu màu của bạn chuyển sang màu xanh lá cây để rơi vào giỏ màu xanh lá cây. Bắn bóng qua bức tường màu xanh lá cây để thay đổi màu sắc của bạn.

Nhấp và di chuyển chuột để đặt mục tiêu của bạn. Thả chuột để ném bóng. Nếu bạn bỏ lỡ lần đầu tiên, không sao cả! Bạn sẽ có thể xem kiểu ném cuối cùng của mình và điều chỉnh.

Một số cấp độ yêu cầu màu của bạn chuyển sang màu xanh lá cây để rơi vào giỏ màu xanh lá cây. Bắn bóng qua bức tường màu xanh lá cây để thay đổi màu sắc của bạn.