Cheap Golf

Hướng dẫn

Chạm và kéo vào quả bóng để thực hiện cú sút. Kéo xa hơn để đánh bóng mạnh hơn.

Hãy cẩn thận, có giới hạn về số lượng ảnh bạn có thể thực hiện cho mỗi cấp độ!

Nhấp và kéo vào quả bóng để thực hiện cú sút. Kéo xa hơn để đánh bóng mạnh hơn.

Hãy cẩn thận, có giới hạn về số lượng ảnh bạn có thể thực hiện cho mỗi cấp độ!

3.7 Rating Star
3,473
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Chạm và kéo vào quả bóng để thực hiện cú sút. Kéo xa hơn để đánh bóng mạnh hơn.

Hãy cẩn thận, có giới hạn về số lượng ảnh bạn có thể thực hiện cho mỗi cấp độ!

Nhấp và kéo vào quả bóng để thực hiện cú sút. Kéo xa hơn để đánh bóng mạnh hơn.

Hãy cẩn thận, có giới hạn về số lượng ảnh bạn có thể thực hiện cho mỗi cấp độ!

3.7 Rating Star
3,473
Phiếu bầu