Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Stick Golf

Game content reviewed byPao Salcedo

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Oct 10, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.2 / 5(13,897 Phiếu bầu)
Release :
May 05, 2020

Hướng dẫn

Nhấn vào các nút mũi tên để nhắm bắn của bạn. Sau đó chạm vào nút nguồn để bắt đầu chụp. Nhấn một lần nữa để đặt nguồn và chụp. Chạm và kéo bất kỳ nơi nào khác trên màn hình để xem sân và xem lỗ ở đâu.

Nhấp vào các nút mũi tên để nhắm bắn của bạn. Sau đó bấm vào nút nguồn để bắt đầu quay. Nhấp một lần nữa để đặt sức mạnh và thực hiện cú đánh của bạn. Nhấp và kéo bất kỳ nơi nào khác trên màn hình để xem sân và xem lỗ ở đâu. Hãy cố gắng để có được một lỗ trong một!

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byPao Salcedo

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Oct 10, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.2 / 5(13,897 Phiếu bầu)
Release :
May 05, 2020

Hướng dẫn

Nhấn vào các nút mũi tên để nhắm bắn của bạn. Sau đó chạm vào nút nguồn để bắt đầu chụp. Nhấn một lần nữa để đặt nguồn và chụp. Chạm và kéo bất kỳ nơi nào khác trên màn hình để xem sân và xem lỗ ở đâu.

Nhấp vào các nút mũi tên để nhắm bắn của bạn. Sau đó bấm vào nút nguồn để bắt đầu quay. Nhấp một lần nữa để đặt sức mạnh và thực hiện cú đánh của bạn. Nhấp và kéo bất kỳ nơi nào khác trên màn hình để xem sân và xem lỗ ở đâu. Hãy cố gắng để có được một lỗ trong một!

4.2 Rating Star
13,897
Phiếu bầu